Doprava zdarma při objednávce nad 1500 Kč (platí pro maloobchod).

Pravidla soutěže na sociálních sítích

Pravidla soutěže na sociálních sítích Brotex (dále jen „Pravidla”)

 1. Pořadatel soutěže

I.1. Pořadatelem soutěže je společnost Brotex Z&J s.r.o.
Stanislava Maliny 457, 397 01 Písek (dále jen „pořadatel“).

 1. Místo průběhu soutěže

II.1 Soutěž probíhá na území České republiky, a to elektronicky prostřednictvím profilu @Brotexcz na síti Facebook (www.facebook.com) a profilu brotex.pisek na síti Instagram (www.instagram.com) (dále jen „místo konání soutěže“).

III. Trvání soutěže

III.1 Soutěž bude probíhat v uvedené době pořadatelem (dále jen „doba trvání soutěže“).

 1. Podmínky účasti v soutěži a princip soutěže

IV.1 S výjimkou osob uvedených v článku IV. odst. IV.2 těchto Pravidel, se soutěže může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má doručovací adresu v České republice (dále jen „soutěžící“).

IV.2 Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele a dále veškeré osoby podílející se přímo na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby, které jsou k výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IV.3 Podmínkou účasti soutěžícího v soutěži je, že soutěžící má (nebo si v souvislosti s účastí v soutěži zřídí) registraci na sociální síti Facebook a facebookový profil nebo registraci na sociální síti Instagram a instagramový profil. Účastí v soutěži soutěžící uděluje pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžícího v rozsahu a za podmínek blíže uvedených v článku VI. odst. VI.5 těchto Pravidel.

IV.4 Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou a může získat v soutěži pouze jednu výhru. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení jakéhokoliv zboží, služby či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.

IV.5 Soutěžní komentář nesmí:

 1. a) být v rozporu s právními předpisy;
  b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  c) obsahovat prvky pornografie, násilí (a to včetně násilí na zvířatech), pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
  d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinak vymezenou skupinu osob;
  e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nezákonnému či nemravnému jednání;
  f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým svědčí práva třetím osobám, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
  g) obsahovat skrytou reklamu;
  h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní příspěvek splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

IV.7 Do soutěže budou zařazeni pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže. Pořadatel má právo kdykoli zkontrolovat a posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a kdykoliv případně vyřadit konkrétního soutěžícího ze soutěže pro nesplnění některé z podmínek soutěže. Pořadatel neodpovídá za to, pokud se soutěžícímu nepodaří zapojit do soutěže v důsledku výpadku telekomunikačního spojení, jakékoliv poruchy elektrické sítě, jakéhokoliv opatření přijatého provozovatelem sociální sítě apod.

IV.8 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže takového soutěžícího, u něhož bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání v souvislosti se soutěží nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhru v případě jakéhokoliv porušení Pravidel soutěže ze strany výherce nebo v případě jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

IV.9 Účastí v soutěži soutěžící deklaruje, že má souhlas se zveřejněním všech na fotografii zachycených osob.

 1. Výhry v soutěži, výběr výherců a předání výher

V.1 V soutěži je možné získat výhry uvedené v soutěžním příspěvku na sociálních sítích dle čl. V. odst. IV.5. Pokud výherce nevyčerpá celou hodnotu výhry, nevyčerpaná hodnota se neproplácí ani jinak nekompenzuje. Výherce může vyhrát pouze jednu výhru, přičemž výhry pořadatel rozdělí mezi vybrané výherce podle vlastního uvážení na základě doporučení poroty dle odst. V.2.

V.2 Celkem pět výherců soutěže vybere porota složená ze zástupců pořadatele soutěže.

V.3 Pořadatel bude po ukončení soutěže výherce kontaktovat prostřednictvím komentáře pod jeho soutěžním příspěvkem na FB, případně soukromou zprávou na Facebooku, nebo na Instagramu prostřednictvím komentáře pod soutěžním komentářem Brotex.pisek a to nejpozději během 5 pracovních dnů po ukončení soutěže. Vybrané soutěžní komentáře mohou být repostovány na sociálních sítích pořadatele. Je povinností každého výherce, poskytnout pořadateli soutěže součinnost nezbytnou pro předání výhry v soutěži.

V.4 Pokud výherce:

 • odmítne výhru převzít;
 • neposkytne jinou nezbytnou součinnost pro předání anebo čerpání výhry,

výhra propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Pořadatel si v takovém případě vyhrazuje právo vybrat náhradního výherce a tomu danou výhru předat.

V.5 Výhry nelze směnit za peníze ani jiné produkty. 

V.6 Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a povinnosti související se samotným čerpáním výhry.

V.7 Výherci budou kontaktováni prostřednictvím přímé zprávy na Instagramu a musí odpovědět do 48 hodin, jinak bude vybrán jiný výherce.

 

 1. Odpovědnost za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

VI.1 Pořadatel neodpovídá za žádné eventuální technické problémy při přenosu dat v souvislosti se soutěží prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

VI.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s Pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

VI.3 Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích Pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn z důležitých důvodů (zejména např. při podezření na podvodné jednání v rámci soutěže) měnit Pravidla soutěže i v průběhu soutěže, a ve výjimečných případech je oprávněn soutěž i zrušit. Veškeré případné změny Pravidel či oznámení o odložení nebo zrušení soutěže budou pořadatelem uveřejněny v komentáři k soutěžnímu příspěvku.

VI.4 Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil porušit nebo obejít Pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

VI.5 Při registraci do soutěže dle těchto Pravidel uděluje soutěžící pořadateli soutěže svůj souhlas s tím, aby jako správce zpracovával v nezbytném rozsahu osobní údaje soutěžícího vyplývající z jeho profilu na sociální síti, ze kterého se účastní soutěže, za následujících podmínek:

 • osobní údaje budou zpracovávány výhradně pro účel uspořádání a vyhodnocení soutěže a pro předání eventuální výhry výhercům soutěže,
 • souhlas může být soutěžícím kdykoliv odvolán prostřednictvím odeslání e-mailu s tímto sdělením na adresu info@brotex.cz, v případě odvolání souhlasu však soutěžící automaticky přestává být účastníkem soutěže,
 • pořadatel nepředá osobní údaje soutěžícího žádné třetí osobě,
 • osobní údaje budou u pořadatele uloženy po dobu trvání soutěže a po dobu maximálně tří následujících měsíců, po uplynutí této doby budou smazány (pokud správci nebude svědčit jiný právní titul pro jejich další zpracovávání),
 • soutěžící má právo požadovat od pořadatele v postavení správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování těchto svých údajů a právo vznést námitku proti jejich zpracování. Dále má soutěžící právo na přenositelnost údajů, jsou-li tyto zpracovávány automatizovaně, to znamená, že má v takovém případě právo získat své osobní údaje, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu.

Soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů, resp. udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. Soutěžící má právo podat stížnost týkajíc se nakládání s jeho údaji u dozorového úřadu dle zákona či jiného závazného právního předpisu (úřad typu Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiný obdobný úřad na něj navazující či jej nahrazující).

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich porušení je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

VII.2 Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách pořadatele www.brotex.cz, případně též na profilech pořadatele na sociálních sítích a zároveň jsou uložena v písemné podobě na adrese sídla pořadatele.

VII.4 Soutěž není žádným způsobem sponzorována, schválena ani spravována Facebook, Instagram ani společností Meta. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na pořadatele prostřednictvím e-mailové adresy info@brotex.cz