Doprava pri nákupe nad 60 € zadarmo ( platí pre maloobchod ).

Ochrana osobných údajov

Kontaktné údaje správcu

Názov: Brotex Z&J s.r.o.
Adresa sídla: Stanislava Maliny 457, 397 01 Písek
IČO: 26034557
E-mail: info@brotex.cz
Telefón: +420 382 271 197

Spracovanie osobných údajov prebieha to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES ( ďalej len "Nariadenie"), zákona o spracovaní osobných údajov a zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov.

1. Pojmy
Subjekt údajov: Fyzická osoba (spotrebiteľ aj samostatne zárobkovo činná osoba), ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú (ďalej aj "Vy" či "zákazník");
Osobné údaj: Všetky informácie o identifikovanom alebo identifikovateľnom zákazníkovi; identifikovateľným zákazníkom je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby (ďalej aj "údaje" či "informácie");
Správca: Subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a nesie za toto spracovanie zodpovednosť. Správcom osobných údajov je spoločnost´Brotex Z&J s.r.o., IČO: 26034557, so sídlom Stanislava Maliny 457, 397 01 Písek, zapsané Krajský soud v Č.B., oddíl C, vložka 10501 (ďalej aj "my");
Spracovateľ: Subjekt, ktorý na základe zákona alebo z poverenia správca spracováva osobné údaje pre správcu, a to na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov (ďalej aj "obchodný partner" či "partner");
Webové stránky: Webové stránky dostupné na https://www.brotex.cz/.
Účel spracovania osobných údajov: Dôvod, prečo sú osobné údaje spracovávané. Takým dôvodom môže byť napr. Plnenie zmluvy, správa používateľských účtov, vybavovanie podnetov a sťažností, zasielanie obchodných oznámení (newsletterov) či zobrazovanie reklám na základe záujmov zákazníkov;
Cookies: Krátke textové súbory, ktoré si ukladá Váš webový alebo mobilný prehliadač. Väčšina súborov cookie obsahuje jedinečný identifikátor, tzv. ID súboru cookie. Jedná sa o reťazec znakov priradený webovými stránkami a servery tomu prehliadači, ktorý súbor cookie uložil. To umožňuje webovým stránkam a serverom jednotlivé prehliadače rozlíšiť a identifikovať. Súbory cookie sa používajú na zlepšenie fungovania webových stránok, vyhodnotenie ich návštevnosti a na lepšie cielenie marketingových aktivít. Ak prechádzate naše webové stránky, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.
Tretie krajiny: Štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorého súčasťou sú predovšetkým členské krajiny Európskej únie a Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.

2. Aké osobné údaje sú spracovávané?
My a jeho zmluvné spracovatelia v nadväznosti na príslušný právny titul a účel spracovania spracovávajú nasledujúce osobné údaje, respektíve kategórie osobných údajov:
a) identifikačné a adresné údaje: napr. meno, priezvisko, doručovaciu alebo iná kontaktná adresa, adresa odberného miesta, sídlo podnikania, IČO, DIČ;
b) elektronické kontaktné údaje: napr. telefónne číslo, e-mailová adresa;
c) iné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
d) ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom: číslo bankového účtu, história objednávok;
e) ďalšie osobné údaje: typicky údaje poskytnuté zákazníkom v objednávkovom formulári alebo v iných dokumentoch a pri komunikácii s nami, a to vrátane neskorších aktualizácií.

3. Aký je pôvod osobných údajov?
Spracovávame údaje, ktoré nám oznámite napr. Pri objednávke našich služieb, registráciu používateľského účtu, komunikáciu s nami či prihlásením k odberu newslettera. Typicky ide o
● identifikačné a adresné údaje;
● elektronické kontaktné údaje;
● ďalšie osobné údaje spojené so zmluvným vzťahom.

A ďalej údaje, ktoré získavame automaticky na základe toho, že prechádzate naše webové stránky. Typicky ide o:
● iné ​​elektronické údaje:
▪ cookies
▪ webová stránka, z ktorej ste na naše webové stránky prišli;
▪ IP adresa;
▪ dátum prístupu a doba prístupu;
▪ vyhľadávacie dotazy;
▪ kód odpovede http a https;
▪ prenášané skupiny dát;
▪ údaj o prehliadači a operačnom systéme počítača.

4. Akým spôsobom sú osobné údaje spracovávané?
Osobné údaje sú spracovávané manuálne aj automatizovane. O všetkých činnostiach spracovania vedieme riadne záznamy v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Nie ste predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky alebo by sa Vás obdobným spôsobom významne dotýkalo. Netvoríme profily z Vašich osobných údajov za účelom analýzy či predvídania Vašich preferencií, záujmov, ekonomickej situácie, spoľahlivosti, miesta, kde sa nachádzate alebo Vášho pohybu (typickým príkladom profilovanie je monitorovanie správanie návštevníkov webových stránok za účelom sledovania ich preferencií tak, aby ich mohol obchodník v budúcnosti osloviť s ponukou ušitou práve im na mieru).

5. Aké sú práva dotknutých osôb?
Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte prostredníctvom našich kontaktných údajov, ktoré sú uvedené v úvode týchto zásad.

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva (čl. 15 až 21 GDPR):
● Právo na prístup k osobným údajom
● Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných osobných údajov
● Právo na vymazanie osobných údajov
● Právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov
● Právo na prenosnosť údajov
● Právo namietať proti spracovaniu
● Právo na informácie o automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovanie

Spracovávame Ak Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Šochová 27, 170 00 Praha 7, tel .: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

6. Ako sú spracovávané súbory cookie?
Spracovávané súbory cookie možno deliť podľa platnosti na:
● dočasné cookies (tzv. Session cookies), ktoré zostávajú uložené vo Vašom prehliadači len do doby, než zatvoríte Váš prehliadač,
● trvalé cookies (tzv. Persistent cookies), ktoré zostávajú dlhodobo uložené vo Vašom prehliadači, kým neuplynie ich životnosť alebo kým ich manuálne neodstránite (doba uloženie súborov cookie vo Vašom prehliadači závisí od nastavení samotnej cookie a nastavenia Vášho prehliadača).

A podľa funkcií na:
Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
● Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
● Profilujúce (marketingové) cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

Nepoužívame cookies tretích strán, na základe ktorých sa vykonáva sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme Vám mohli poskytovať personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkach tretích strán a iných predajných kanáloch.

7. Sú spracovávané aj údaje o deťoch?
Naše webové stránky nie sú určené deťom do 16 rokov. Ich osobné údaje teda úmyselne nezhromažďujeme. Ak zistíme, že sme nedopatrením získali osobné údaje o deťoch mladších ako 16 rokov, vykonáme kroky k tomu, aby sme tieto údaje čo najskôr vymazali, okrem prípadov, keď sme príslušným zákonom viazaní si ich ponechať.

8. Záver
Právne predpisy aj naše obchodné stratégie a s ňou súvisiace spôsoby spracovania Vašich osobných údajov sa môžu meniť. Ak sa tieto zásady rozhodneme aktualizovať, umiestnime zmeny na našich webových stránkach a budeme Vás o týchto zmenách informovať. V prípadoch, keď má dôjsť k zásadnejšej zmene týchto zásad, či v prípade, kedy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovať vopred. Žiadame Vás, aby ste si tieto zásady starostlivo prečítali a pri ďalšej komunikácii s nami či užívania našich webových stránok tieto zásady pravidelne kontrolovali.