Doprava pri nákupe nad 60 € zadarmo ( platí pre maloobchod ).

Reklamačný poriadok

Zhoda s kúpnou zmluvou, podmienky uplatnenia rozporu s kúpnou zmluvou

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

2. Ak nie občiansky zákonník inak, zhodou s kúpnou zmluvou podľa odseku 1 sa ďalej rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

4. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Zodpovednosť za vady predanej veci

I. Záruka
1. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Ak ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

II. Záručná doba
1. Pri predaji spotrebného tovaru je záručná doba 24 mesiacov.
2. Záručným listom je vystavený daňový doklad (faktúra), ktorý je dodaný spoločne s tovarom.

III. Počiatok záručnej doby
1. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

IV. Dôsledky vady, neodborný zásah
1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady možné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať.

3. Ak ide o iné vady neodstrániteľné a nepožaduje výmenu veci, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci alebo môže od zmluvy odstúpiť.

4. Vada, ktorá vznikla neodborným ošetrením výrobku a nedodržaním symbolov údržby podľa etikiet na výrobku nebude považovať za chybu. To platí aj v prípade, keď dôjde k mechanickému poškodeniu pri užívaní výrobku a užívaním na iné účely než na ktoré je výrobok určený.

V. Lehoty na uplatnenie zodpovednosti za chyby
1. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. U vecí použitých práva zo zodpovednosti za vady veci zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia veci kupujúcim.

VI. Beh záručnej doby
1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy ao dobe jej trvania.

2. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

VII. Vybavovanie reklamácií
1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená.

2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Kontaktné údaje pre vybavovanie reklamácií:

adresa pre doručenie: Brotex - textilná výroba, Stanislava maliny 457, 397 01 Písek, Česká republika

adresa elektronickej pošty: info@brotex.cz

Tel: +420 382 271 197
Fax: +420 382 271 116